آدرس: شهر ری صالح آباد شرقی مجتمع آهن مکان فاز چهارم غربی پلاک ۷۳۷ و ۷۳۸

شماره: 55534003-021

شماره موبایل: 09121172726