آدرس: شهر ری صالح آباد شرقی مجتمع آهن مکان بلوک ۵ شرقی پلاک ۱۱۷۸

شماره: 55534003-021

شماره موبایل: 09121172726