قیمت تیرآهن ذوب

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 30٬500٬000
تیرآهن 14 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 38٬500٬000
تیرآهن 16 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 40٬000٬000
تیرآهن 18 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 49٬000٬000
تیرآهن 20 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 60٬000٬000
تیرآهن 22 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 76٬000٬000
تیرآهن 24 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 83٬500٬000
تیرآهن 27 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 91٬000٬000
تیرآهن 30 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 117٬000٬000
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشد