قیمت تیرآهن روسی

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 33 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 35 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 40 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 45 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 50 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 55 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 60 روسی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید