قیمت میلگرد ذوب آهن

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
ذوب آهن میلگرد اجدار 8 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
ذوب آهن میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 274٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 274٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 273٬000
ذوب آهن میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
ذوب آهن میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید