قیمت میلگرد فایکو

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
فایکو میلگرد اجدار 8 A3 انبار کیلو 269٬000
فایکو میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 269٬000
فایکو میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 269٬000
فایکو میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 267٬000
فایکو میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
فایکو میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید