قیمت میلگرد میانه

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
میانه میلگرد اجدار 8 A3 انبار کیلو 257٬000
میانه میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 257٬000
میانه میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 254٬000
میانه میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
میانه میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید