قیمت میلگرد نیشابور

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
نیشابور میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 275٬000
نیشابور میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 275٬000
نیشابور میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو 272٬000
نیشابور میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید