قیمت میلگرد هیربد

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
هیربد میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 268٬000
هیربد میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 268٬000
هیربد میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 266٬000
هیربد میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
هیربد میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید