قیمت میلگرد پرشین

کارخانه نوع سایز استاندارد محل بارگیری واحد قیمت
پرشین میلگرد اجدار 10 A3 انبار کیلو 271٬000
پرشین میلگرد اجدار 12 A3 انبار کیلو 271٬000
پرشین میلگرد اجدار 14 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 16 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 18 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 20 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 22 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 25 A3 انبار کیلو 269٬000
پرشین میلگرد اجدار 28 A3 انبار کیلو تماس بگیرید
پرشین میلگرد اجدار 32 A3 انبار کیلو تماس بگیرید