قیمت ورق رنگی چینی

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 45 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 50 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 60 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 70 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 80 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 90 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 100 چینی فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید