قیمت ورق رنگی گروه بهمن

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 45 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 50 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 60 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 70 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 80 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 90 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 100 گروه بهمن فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید