قیمت ورق قطعات

نوع بار کارخانه وضعیت عرض واحد محل بارگیری قیمت
ورق 8 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 299٬000
ورق 10 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 290٬000
ورق 12 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 290٬000
ورق 15 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 290٬000
ورق 20 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 270٬000
ورق 25 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 270٬000
ورق 30 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 270٬000
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشند .