قیمت ورق قطعات

نوع بار کارخانه وضعیت عرض واحد محل بارگیری قیمت
ورق 8 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 327٬000
ورق 10 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 317٬000
ورق 12 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 317٬000
ورق 15 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار 317٬000
ورق 20 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 25 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 30 میل قطعات فابریک 120 کیلو انبار تماس بگیرید
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشند .