قیمت ورق گالوانیزه تاراز

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 تاراز فابریک کیلو انبار ۳۲۷٬۰۰۰
ورق 50 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۹۹٬۰۰۰
ورق 60 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۸۹٬۰۰۰
ورق 70 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۸۳٬۰۰۰
ورق 80 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۸۰٬۰۰۰
ورق 90 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۷۵٬۰۰۰
ورق 100 تاراز فابریک کیلو انبار ۲۷۹٬۰۰۰