قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 45 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 50 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 60 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 70 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 80 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 90 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 100 روی اندود فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید