قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 45 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 50 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 60 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 70 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 80 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 90 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید
ورق 100 فولاد مبارکه فابریک کیلو کارخانه تماس بگیرید